Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2 Ocak tarihli resmi gazetede yayınlanan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı (2017-2023) kapsamında bina ve hizmetler, enerji, ulaştırma, sanayi ve teknoloji, tarım ve yatay konular olmak üzere, toplam 6 kategoride 55 eylem planı ile 2023 yılında Türkiye'nin birincil enerji tüketimini yüzde 14 azaltılması hedefleniyor. Plan kapsamında, 2023 yılına kadar kümülatif olarak 23,9 milyon ton eşdeğer petrol tasarruf sağlanması ve bu tasarrufun sağlanması için 10,9 milyar dolar yatırım yapılması öngörülüyor.

Bugüne kadar yürürlüğe konulan politika ve strateji belgeleriyle Türkiye’de enerji sektörünün verimliliğinin arttırılmasına yönelik bir takım hedefler belirlenerek bu hedeflere erişilmesine yönelik farklı çalışmalar gerçekleştriliyor. Bu bağlamda, İklim Değişikliği Eylem Planı’nda, iletim ve dağıtım şebekesinin toplam kayıp oranları OECD ortalamasının üzerinde olan ülkemiz için 2023 yılına kadar ülke çapında elektrik dağıtım kayıplarının %8’e indirilmesi ile bütün sektörlerde enerji verimliliğinin ve elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payının arttırılmasına yönelik farklı hedefler tanımlanıyor. Enerji Verimliliği Strateji Belgesinde ise “elektrik üretim, iletim ve dağıtımında verimliliği artırmak; enerji kayıplarını ve zararlı çevre emisyonlarını azaltmak” konu başlığı ile sektörün stratejik amaçları belirleniyor.

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ile ülkemizin stratejik hedeflerinin belirlenmiş olduğu farklı politika dokümanlarında sunulan çerçevede enerji sektörünün sürdürülebilirliğini artırmak ve enerjisini verimli kullanan bir sektöre doğru olan dönüşümünü hızlandırmak amacıyla; akıllı sayaçların yaygınlaştırılması, tüketiciye kıyaslanabilir ve detaylı fatura sunulması, ölçüm bilgisinin akıllı yönetimi için enerji veri platformunun oluşturulması, transformatörlerde asgari performans standartlarının uygulanması, genel aydınlatmada enerji verimliliğinin artırılması, elektrik iletim ve dağıtım faaliyetleri verimlilik artışının geliştirilmesi, mevcut elektrik üretim santrallerinde verimliliğin arttırılması ve talep tarafı katılımı uygulaması için piyasa altyapısının oluşturulması gibi konularda aşağıda yer alan eylemler belirlendi:

Ulusal Enerji Verimliliği Finansman Mekanizmasının Geliştirilmesi

Bu eylem ile enerji verimliliği yatırımlarının hayata geçirilmesinde ilave finansman desteği sağlamak üzere "Ulusal Enerji Verimliliği Finansman Mekanizması" oluşturulması hedefleniyor. Yürütülecek faaliyetler arasında; enerji dağıtım (elektrik, doğal gaz, petrol) ve tedarik şirketlerine enerji verimliliği yükümlülüğü getirilmesi ve yükümlü tutulacak tarafların bu bağlamda enerji verimliliği uygulamalarını gerçekleştirmeleri yer alıyor.

Şirketlerin yükümlülüklerini karşılamakta eksik kaldıkları noktada ise ulusal enerji verimliliği finans mekanizmasına kaynak sağlanmak üzere hedeflerinden eksik kaldıkları oranca katkıda bulunulacağı belirtiliyor. Eylemle ilgili 2018, 2019 ve 2020 yıllarında mevzuat geliştirilerek 2021 yılında eylemin uygulamasına geçilmesi öngörülüyor.

Enerji Dağıtım veya Perakende Şirketlerine Yönelik Enerji Verimliliği Yükümlülük Programı

Bu eylemle, ulusal enerji verimliliği hedefinin ilgili enerji (elektrik, doğal gaz, petrol) şirketlerine pazar payları nispetinde yükümlülük olarak verilmesi ve şirketlerin son kullanıcılara yönelik çeşitli projeler geliştirerek veya kendi faaliyetlerinin enerji verimliliğini artırarak bu hedefi tutturmaya çalışılması hedefleniyor. Bu bağlamda enerji şirketlerinin müşterilerine sundukları verimlilik hizmetlerinin maliyetlerini uygun koşullarda nihai kullanıcıya yansıtabilmesi, yükümlülüklerini yerine getiremeyen enerji şirketlerinin ise eksik kalan yükümlülüklerini nakit olarak ödeyebilmesi ve bu ödemenin de Ulusal Enerji Verimliliği Finansman Mekanizmasına aktarılması planlanıyor.

Enerji dağıtım ve tedarik şirketlerine yıllık olarak ülkenin enerji verimliliği hedefleri ile uyumlu şekilde yükümlülükler tanımlanıyor. Enerji verimliliği projeleri için enerji tasarrufu potansiyeli ve proje maliyeti gibi bilgileri standardize eden bir katalog hazırlanması, yükümlü şirketlerin yükümlü oldukları enerji tasarrufunu hayata geçirebilmek için müşterilerine bu katalog uyarınca enerji verimliliği projeleri sunmaları ve gerçekleşen projelerin maliyetlerinin belli programlar dâhilinde son kullanıcıya yansıtılması planlanıyor. Eylemle ilgili 2018 ve 2019 yıllarında mevzuat ve uygulama altyapısının (katalog, prosedürler vb.) hazırlanması ve 2020-2022 yıllarında yükümlülük programı uygulamasına geçilmesi öngörülüyor.

Tüketiciye Kıyaslanabilir ve Daha Detaylı Bir Fatura Bilgisinin Sunulması, Ölçüm Bilgisinin Akıllı Yönetimi için Enerji Veri Platformunun Oluşturulması

Bu eylemle elektrik ve doğal gaz piyasalarında enerji tüketicilerinin verimli olmayan tüketim alışkanlıklarından kaçınmalarını sağlamak için; enerji tüketim miktarları, geçmiş dönemler ve benzer tüketici gruplarının enerji tüketim miktarlarıyla karşılaştırma içeren fatura bilgisi, enerji verimliliği iyileştirme önlemleri, enerji tüketen ekipmanların enerji tasarruf olanakları hakkında bilgi içeren ve tüketiciye sorgulama olanağı sağlayan bilgilendirme imkânlarının sunulması hedefleniyor.

Eylem kapsamında faturalarda bulunması öngörülen bilgilere ilişkin mevzuat geliştirilmesi ve enerji tedarik şirketleri ile işbirliği içinde uygulamanın hayata geçirilmesi için enerji dağıtım ve tedarik firmalarının ortak bir format ve raporlama oluşturması planlanıyor. Faturalarda tüketim ile ilgili temel istatistiklere yer verileceği, kullanım alışkanlıklarının analiz edilerek daha verimli ve etkin uyarılar yapılacağı belirtiliyor. 2018 yılında mevzuat çalışmasının tamamlanarak, 2019 ve 2020 yıllarında tedarik ve dağıtım şirketlerinin gerekli teknik altyapıyı hazırlaması öngörülüyor.

Elektrik Sayaçlarının Okunması ile İlgili Düzenleyici Çerçevenin Avrupa Birliği Müktesebatı ile Belirlenen Ana Esaslarla Uyumlaştırılması (Akıllı Sayaçların Yaygınlaştırılması)

Bu eylemle ekonomik olarak yapılabilir ve teknik olarak uygulanabilir alanlarda bir geçiş planı dâhilinde nihai tüketicilerin akıllı ölçüm sistemleriyle donatılması hedefleniyor.

Eylem kapsamında AB müktesebatı esas alınarak fayda-maliyet analizi yapılması,  fayda-maliyet analizinin pozitif çıkması durumunda AB müktesebatı ile belirlenen hedeflere benzer şekilde akıllı ölçüm sistemlerinin yaygınlaştırılması planlanıyor. Bu bağlamda odak gruplarının önceliklendirilip belirlenmesi (ilk önce sanayi tesisleri, ticarethaneler, oteller vb.), altyapı ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve buna bağlı olarak maliyetlerin hesaplanarak akıllı sayaç bedelinin tarifeye etkisinin değerlendirilmesi talep ediliyor. 2018 ve 2019 yıllarında fayda-maliyet analizinin ve teknik çalışmaların yapılarak değerlendirilmesi, 2020 yılı ve sonrasında uygulamaya geçilmesi öngörülüyor.

Transformatörlerde Asgari Performans Standartlarının Uygulanması

Bu eylemle elektrik iletim ve dağıtım sistemlerinde yer alan transformatörlerin verimliliği için asgari performans kriterlerinin belirlenerek satın almaların bu çerçevede yapılması hedefleniyor.

Bu kapsamda mevcut transformatör envanterinin çıkartılarak transformatör arızalarının sınıflandırılması, EU 548/2014 Küçük, Orta Ve Büyük Güçlü Transformatörlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Tebliğ’inde yer verilen transformatörler için asgari verimlilik değerlerinin Türkiye’ye uyarlanması ve standartların uygulamasına dair mevzuat geliştirilerek iletim ve dağıtım şirketlerinin 4. uygulama döneminde uygulamanın başlatılması planlanıyor. Zamanlama olarak 2018 ve 2019 yıllarında teknik ve mevzuat hazırlama çalışmalarının yapılarak, 2020 yılında uygulamaya başlanması öngörülüyor.

Isıtma ve Soğutma Kaynaklı Puant Yükün Yönetilmesi

Bu eylemle hem tüketim miktarı (kWh) hem de anlık çekişler için hazır bulunması gereken kapasite düzeyini (kW) dikkate alacak şekilde ikili enerji tahakkuku uygulamasına geçilmesi hedefleniyor.

Eylem kapsamında yürütülecek faaliyetler arasında mevzuat alt yapısı ve uygulama etki analizi çalışmalarının yapılması ve bu analiz sonuçlarına göre ilgili prosedürlerin tarife yapısına entegre edilmesi bulunuyor. Elektrik Sisteminde Yan Hizmetler Yönetmeliği kapsamında anlık talep kontrolü ve frekans kontrolü faaliyetlerinin bu kapsamda ele alınarak, Puant yükün azaltılması amacıyla yapılacak planlama ile yüksek ısıtma/soğutma yükü olanlar için ısıl depolama sistemlerinin yaygınlaştırılması planlanıyor. Bunun sonucunda yenilenebilir enerji üretim ve pik talep yönetiminin planlaması ve yönetimi sağlanacağı belirtilirken, 2018 ve 2019 yıllarında mevzuat geliştirme çalışmalarının yapılarak 2020 yılında uygulamaya başlanması öngörülüyor.

Genel Aydınlatmada Enerji Verimliliğinin Artırılması

Bu eylemin hayata geçirilmesiyle birlikte genel aydınlatmada kullanılan armatürlerinin verimli armatürlerle değiştirilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda sodyum buharlı armatürlerin LED dönüşümünün, fayda-maliyet, süre ve verimlilik olarak değerlendirilerek planlanmasına yönelik çalışmaların yanısıra LED aydınlatmaya yönelik usul esaslarda gerekli revizyonların yapılması planlanıyor. Alıncak aksiyonlar arasında ETKB, TEDAŞ, EPDK, Dağıtım Şirketleri, ÇŞB, Belediyeler, KGM vb. kurumların detay dönüşüm programlarının oluşturulması, yenilikçi teknolojilerin takip edilerek mevzuata entegrasyonu sağlanması, enerji tasarruf potansiyelinden azami biçimde yararlanılması amacıyla kontrol ve izleme faaliyetlerinin yürütülmesi ve plan gerçekleşmelerinin takip edilmesi yer alıyor. Verimli aydınlatmada yerli tasarım ve üretim yetkinliklerinin geliştirilmesi de istenirken, 2017 ve 2018 yıllarında teknik ve mevzuat çalışmaları tamamlanarak dönüşüm programının uygulanmaya başlanması öngörülüyor.

Elektrik İletim ve Dağıtım Faaliyetleri Verimlilik Artışının Geliştirilmesi

Bu eylemle birlikte şebeke kayıp-kaçak oranı ve dağıtık üretimin yaygınlığı gibi kriterler üzerinden dağıtım şirketlerine dağıtık üretime yönelik hedefler belirlenmesi hedefleniyor.

Eylem kapsamında alınacak aksiyonlar arasında dağıtım şirketlerinin kayıp ve kaçakların azaltılmasına yönelik uygulamalar geliştirmesi ve 4. uygulama döneminde şebeke kısıtlarının azaltılmasına yönelik aksiyonları araştırmaları isteniyor. Bu bağlamda dağıtım şirketleri için dağıtık üretimin yaygınlığına ilişkin performans kriterlerini tanımlanarak dağıtım şirketlerinin görev bölgelerinde dağıtık üretime yönelik hedefler belirleneceği belirtiliyor. Zamanlama olarak 2018 ve 2019 yıllarında mevzuat ve prosedürel altyapı çalışmalarının yapılarak 2020 yılında hedef bazlı uygulamaya başlanması öngörülüyor.

Kaynak: Resmi Gazete

Oracle Enerji Zirvesi’nin üçüncüsü, 400’ün üzerinde profesyonelin katılımıyla bu yıl 17 Ocak tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Büyük veri ve analitik, güvenlik, teknoloji gibi konuların detaylı olarak ele alındığı zirvede Oracle Enerji Sektörü Dijital Dönüşüm Ödülleri de sahiplerini buldu.

Elektrik dağıtım hizmetleri dahil tüm süreçlerinde farklı operasyonları tek bir noktadan yürütmeyi hedefleyen Entegre Bilişim Sistemleri (EBS) Projesi’ni devreye alan Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) bu süreçte gösterdiği başarılı performans ile ödüle layık görüldü. EBS  Projesi ile ödüle layık görülmekten büyük mutluluk duyduklarını ileten AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, “Özelleştirme sonrasında EBS projesini geliştirerek insan kaynakları, muhasebe, depo yönetimi, satın alma, yatırım gibi kurumsal süreçlerin yanında Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), Uzaktan Kontrol ve Veri Toplama Sistemi (SCADA), Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS), Dağıtım Yönetim Sistemi (DMS), Kesinti Yönetim Sistemi (OMS) gibi şebeke yönetimi, Customer Care & Billing (CC&B) dediğimiz müşteri yönetimi, yeni abonelik ve saha süreçlerini devreye aldık. ERP’den faturalamaya kadar kullandığımız Oracle ürünlerinin enerji sektörüne has dinamiklere uygun olması bu başarılı süreçte etkili oldu” ifadesini kullandı.

Bilişim ve operasyonel sistemlerinde entegrasyon ve konsolidasyon çalışmalarını hızla yürüten SEDAŞ, bu süreçte tercih ettiği teknolojilerin ülkemizde ilk ve başarılı bir şekilde uygulaması nedeni ile ödüle layık görüldü. SEDAŞ’ın yaptığı teknoloji yatırımlarını iş süreçlerine başarıyla  uygulamaları nedeniyle ödüle layık görülmekten büyük mutluluk ve onur duyduklarını ileten SEDAŞ Ortak Hizmetler Direktörü Murat Eroğlu, SEDAŞ adına ödülü, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkan Yardımcısı Mehmet Ertürk'ün elinden aldı.  SEDAŞ ortak Hizmetler Direktörü Murat Eroğlu, Enerji sektöründe teknolojinin etkisi hızla görülürken günümüzde vizyoner olarak görünen yatırımların yakın gelecekte iş süreçleri ve operasyon kararlarında daha etkin olacağını  belirtti, kaçınılmaz olan dijital dönüşüm için esneklik, performans ve verimlilik büyük bir gereklilik olacak, “Oracle ürünlerinin bu gerekliliklere has dinamiklere uygun olması ile iyi bir iş ortağı seçimi bu başarılı süreçte etkili oldu” dedi.

Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin (ÇEDAŞ), farklı operasyonların tek bir noktadan yürütülerek kontrol edilmesini amaçlayan Enterge Bilişim Sistemleri (EBS) projesi, Oracle Enerji Zirvesi’nde ‘Enerji Sektörü Dijital Dönüşüm’ ödülüne layık görüldü. 2014 yılında proje için düğmeye basan ve Aralık 2016’da sistemi devreye alan ÇEDAŞ, sektörde bir ilke de imza atmış oldu. Elektrik dağıtımında EBS’ye ilk geçen şirket unvanına sahip olan ÇEDAŞ’ın ödülünü Genel Müdür Ahmet Sait Akboğa Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkan Yardımcısı Mehmet Ertürk’ün elinden aldı. EBS projesi hakkında konuşan ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, “EBS, büyük boyutlu bir dönüşüm programı. İnsan kaynakları, muhasebe, depo yönetimi, satın alma, yatırım gibi kurumsal süreçlerin yanında Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), Uzaktan Kontrol ve Veri Toplama Sistemi (SCADA), Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS), Dağıtım Yönetim Sistemi (DMS), Kesinti Yönetim Sistemi (OMS) gibi şebeke yönetimi, Customer Care & Billing (CC&B) dediğimiz müşteri yönetimi ve yeni abonelik ve saha süreçlerini devreye aldık. Yüksek müşteri memnuniyetine giden yolda önemli bir adım olan EBS projesinin başlangıcından bugüne kadar grup nezdinde kullanılan insan kaynakları, muhasebe-finans, satın alma, müşteri yönetimi, varlık yönetimi ürünleri ile birlikte raporlamada kullanılan ürünlerin tamamı Oracle’a ait.” dedi.

İleri teknoloji Küçük Modüler Reaktörler (KMR’ler), ABD Enerji Bakanlığı'nın güvenli, temiz ve uygun fiyatlı nükleer enerji seçenekleri geliştirme amacının önemli bir parçasıdır. ABD'de şu anda geliştirilmekte olan ileri teknoloji KMR'ler, farklı boyut ve teknoloji seçenekleri ile çeşitli yayılım senaryoları sunmaktadır. Birkaç megawattan yüzlerce megawatt'a kadar değişebileceği düşünülen bu ileri teknoloji reaktörler, güç üretimi, tuzdan arındırma veya diğer endüstriyel alanlarda kullanılabilmektedir. KMR'ler, soğutucu olarak hafif suyu ya da Gaz, sıvı metal ya da erimiş tuz gibi diğer hafif olmayan su soğutucularını kullanabilmektedir.

İler teknoloji KMR'ler birçok avantaj sunmaktadır. Bunlar arasında diğerlerine nazaran daha küçük boyut, daha az sermaye yatırımları gösterilebilir. Ayrıca KMR’ler daha büyük nükleer santraller için mümkün olmayan lokasyonlarda kurulabilme avantajı sağlarken, kurulan santrale sonradan güç ilaveleri yapılmasına da imkan vermektedir. KMR'ler ayrıca belirgin güvenli koruma, yayılmayı önleme ve bazı güvenlik avantajları da sunmaktadır.

Bakanlık, gelişmiş KMR'lerin ülkenin ekonomik, enerji güvenliği ve çevresel görünümü için sağlayabileceği dönüşümsel değerin uzun zamandır farkındadır. Buna bağlamda, Bakanlık, Nükleer Düzenleme Komisyonu (NRC) tarafından lisans incelemesi kapsamında ve muhtemelen önümüzdeki 10-15 yıl içinde devreye girecek hafif su soğutmalı KMR'lerin geliştirilmesine büyük destek sağlamaktadır. Bakanlık ayrıca, sundukları güvenlik, operasyonel ve ekonomik avantajlar nedeniyle sıvı metaller, tuzlar ve helyum gibi geleneksel olmayan soğutucuları kullanan KMR'lerin geliştirilmesiyle de yakından ilgilenmektedir.

İleri Teknoloji Nükleer Teknoloji Gelişimi için ABD’deki Olanaklar

Bakanlık son zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki nükleer enerjinin genel görünümünü iyileştirmek amacıyla yüksek potansiyele sahip yenilikçi yerli nükleer sanayi odaklı kavramları desteklemek için çok yıllı, maliyet paylaşımlı bir finansman olanağı sumaktadır. Bu finansman imkânı, KMR teknolojileri de dahil olmak üzere mevcut, yeni ve yeni nesil reaktör tasarımlarının geliştirilmesini sağlayacaktır.

Finansman fırsatının kapsamı çok geniştir ve nükleer yapıların maliyet ve verimliliğini artırmak için üretim yetenekleri ve teknikleri geliştirmek,  tesis yapıları, sistemleri, bileşenleri ve kontrol sistemleri geliştirmek ve regülatif konuları ve endüstri tarafından belirlenen diğer teknik ihtiyaçları ele almak gibi en olgun KMR tasarımlarını tamamlamaya yönelik faaliyetler gerektirmektedir. Finansman imkânı, ileri teknoloji reaktör gelişiminin ilerlemesini engelleyen bir dizi teknik ve regülatif soruna çözümler sağlayacaktır.

Gelişmiş KMR Lisanslama Teknik Destek Programı

2012 Yılında başlatılan KMR Lisanslama Teknik Destek (LTD) Programı, yerli ileri teknoloji KMR tasarımlarının belgelenmesi, lisanslanması ve yerleştirilmesini hızlandırmak ve ekonomik, teknik ve yasal düzenlemeleri azaltmak için endüstri ortakları, araştırma kurumları, ulusal laboratuarlar ve akademi dünyası ile birlikte çalışmaktadır.

Gelişmiş Küçük Modüler Reaktörlerin 4 Temel Avantajı

Önümüzdeki 15 yıl içinde, gelişmiş küçük modüler reaktörlerin (KMR), güvenilir, temiz ve uygun fiyatlı nükleer enerji konusunda düşünme biçimimizi değiştirmesi beklenmektedir. Büyükten gitmek yerine, bilim adamları ve mühendisler tipik bir nükleer santralin yaklaşık üçte biri olan küçük reaktörler geliştirmeyi tercih etmektedirler. Bu, Amerika'nın en büyük temiz enerji kaynağının yakınınızdaki bir pazara gelebileceği, nükleerin daha önce hiç olmadığı kadar ölçeklenebilir ve esnek hale getirileceği anlamında gelmektedir.

Gelişmiş Küçük Modüler Reaktörlerin 4 Avantajı:

KMR'ler Daha Kısa Sürede İnşa Edilir

KMR parçaları fabrika tarafından üretilerek ve yerlerine sevk edilir. Bu da onların daha hızlı inşa etmesini ve tesis yapımı için ön maliyetleri büyük ölçüde azaltarak geleneksel tasarımlardan daha az pahalı olmasını sağlar.

KMR'ler Tüketicilere Daha Fazla Seçenek Sunar

KMR'lerin basit ve kompakt bir tasarımı olduğundan, tüketicilerin nükleer enerjiden yararlanmak için daha fazla seçeneği olacaktır. Bu, büyük elektrik reaktörler için elverişli olmayan lokasyonları, daha küçük elektrik piyasaları ve şebekeleri, izole edilmiş alanları ve sınırlı su bulunan bölgeleri güçlendirmeyi içerir.

KMR'ler Esnektir

KMR'ler son derece esnektir. Enerji taleplerini karşılamak ve daha büyük santrallerin gerekli olmadığı enerji alanlarına destek olmak için yukarı veya aşağı ölçeklenebilirler. KMR'ler, eskiyen santralleri değiştirmeye veya yeniden canlandırmaya yardımcı olmak için ya da mevcut santralleri sıfır emisyonlu yakıtla tamamlamak için kullanılabilir.

KMR'ler Yeni İş Fırsatları Yaratır

KMR'ler, dünya çapında nükleer enerjide Amerikan hakimiyetini güçlendirmeye yardımcı olabilir. Bir araştırmaya göre, 100 megavat KMR'nin kurulumu tahmini olarak 7000 istihdam ve 1 milyar dolardan fazla satış hacmi yaratabilir.

Kaynak: Energy.gov

“İngiltere hükümeti, dördüncü ve beşinci karbon bütçelerini karşılamak için acilen olarak daha katı, daha iddialı dekarbonizasyon politikaları yayınlamalıdır.” Bu, hükümetin bağımsız iklim gözlemcisi olan İklim Değişikliği Komitesi'nin geçen yılki Temiz Büyüme Stratejisine verdiği yanıtta da yer alan resmi görüşüdür.
Komitenin yanıtı, hükümeti sadece ilgili politikaların içeriğinin değil, aynı zamanda bütçeler dahilindeki yasal hedefleri karşılamaya yönelik motivasyonun da yetersiz olduğu bir stratejiden sorumlu tutmaktadır.

Bir yılı aşkın gecikmeden sonra Ekim ayında yayınlanan Temiz Büyüme Stratejisi, Birleşik Krallık'ın dekarbonizasyon çabalarına kılavuz olmak üzere tasarlanan bir dizi politika ve teklifin ana hatlarını çizmektedir. Ancak bu çabalar yetersiz kalmaktadır. Komite, bugün yaptığı açıklamada, ülkenin ciddi bir marj olan 10-65 MtCO2e arasındaki hedeflerini karşılamada başarısız olacağını öngörmektedir.

Hükümetin, tüm politikalarının eksiksiz bir şekilde dağıldığı varsayımını kullanması nedeniyle bu performans düşüklüğü artmaktadır. Bu nedenle, Hinkley'in beklenenden daha sonra ortaya çıkması ya da mevcut tahminlerden daha az enerji üreten temiz enerji politikaları gibi teslim edilememesi, daha büyük bir boşluğa neden olacaktır.

Sonuç olarak, komite, hükümetin konuyla ilgili acilen harekete geçmesini ve aşağıdakiler de dahil olmak üzere üç ana alanda daha fazla çalışma yapmasını önermektedir:

       1. Temiz Büyüme Stratejisinde politika ve önerilerin güçlendirilmesi

Bu, özellikle iç enerji verimliliği, yeni bina standartları ve Komite’nin başkanı Lord Deben'in yeterince ileri gitmediğini söylediği geleneksel benzinli ve dizel araçların aşamalı olarak azalması alanlarındaki önerilerle ilgilidir.

       2. Emisyondaki boşluğu kapatacak yeni politikaların geliştirilmesi ve uygulanması

Halihazırdaki "yetersiz" planlar ve kısa hazırlık süresi nedeniyle dördüncü karbon bütçesini birtakım riskler çevrelemiş durumdadır. Dördüncü karbon bütçesi teslim döneminin sadece beş yıl içinde başlayacaktır ancak Komite, sürecin birçok kez gecikmesi ile zamanının "kaybolduğunu" belirtmektedir.

       3. Başarısızlık riskinin azaltılması

Hükümet, komite tarafından önerildiği gibi, acil durum planları üretmede şimdiye kadar başarısız olmuş veya karbon bütçelerini aşmak için bu tür riskleri azaltmak için bir plan yapmamıştır. Lord Deben, böylesi yetersiz performansın, elektrik üretimi gibi sadece bir alandan değil geniş bir alan yelpazesinden gelebileceğini ifade etmektedir.

Kaynak: Clean Energy News

MAKALE

2016 Uluslararası Enerji Verimliliği Karnesi

Amerikan Enerji Verimliliği Konseyi tarafından yayınlanan raporda dünyanın en fazla enerji tüketen ülkelerinden 23'ünün enerji verimliliği politikaları ve performansları inceleniyor. Bu ülkelerin toplamı dünyada tüketilen tüm enerjinin %75'ini temsil ediyor ve 2013'te dünya gayrisafi yurtiçi hasılasının %80'inden fazlasını oluşturuyor. Raporda her ülkenin enerji verimliliği konusundaki ulusal taahhütü, binalar, sanayi ve ulaştırma sektörlerindeki verimlilik politikaları ve performansları 35 metrik ile değerlendirliyor.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Dünyanın Enerji Gündemi

  • Çin’in elektrik istatistiklerinde en büyük artış %7,3 ile sanayi tüketiminde gerçekleşti. Termal kapasite kullanımı ise 4209 saat olarak kaydedildi.
  • Virgina Buchanan County’de kömür madenleri açılınca işsizlik %11.8’den, Kasımda %7’ye düştü, yerel kömür üretimi %15 arttı.
  • ABD doğu yakasının en büyük rafinericisi olan ve 335,000v/g ham petrol işleyebilen Philadelphia Energy  iflas başvurusunda bulundu.
  • Brent ve WTI arasındaki fark 6 Aralıktan veri en düşük seviyesinde. Petrol üreticilerinin koruma pozisyonları (kısa) da son hız devam ediyor. Petrol düşen dolardan da güç alabilir.
  • Audi’de elektrikli arabalardan şebeke destek hizmetleri deneylerine başladı. Audi Smart Energy Network projesi aynı zamanda kontrol yazılımı ile VPP – sanal santral sistemine bağlanıyor.

Kaynak: http://barissanli.com/eak/2018/01/22/