Çalışma Grupları

I. KALİTE ÇALIŞMA GRUBU (ÇG1-KLT)

Kalite parametrelerinin ve ilgili diğer kıstaslarının belirlenmesi, izlenmesi, ölçülmesi ve raporlanması süreçleri de dahil olmak üzere dağıtım faaliyeti hizmet kalitesiyle ilgili tüm adımlarda, sektörün ortak görüşlerinin oluşturulması hedefiyle, görev yapar. Bu amaçla başta yürürlükte olan Elektrik Dağıtımı Ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği olmak üzere mevzuat çalışmalarına katkı sağlar. Dağıtım şirketlerinin mevcut durumları ve dünya uygulamaları da göz önüne alınarak, dağıtım sistemi üzerinden tüketicilerin kullanımına sunulan elektrik enerjisinin tedarik sürekliliği ile ticari ve teknik kalitesinin artırılmasına katkı sağlamak asli görevidir. Kalite faktörünün gelir tavanına olan etkisi konusunda ilgili çalışma gruplarıyla işbirliği yapar.

II. İLETİŞİM ÇALIŞMA GRUBU (ÇG2-İLT)

Dağıtım şirketlerinin kamu ve kamuoyundaki itibarını arttırmak amacıyla şirket bazlı, ortak ve ELDER odaklı iletişim faaliyetleri belirler, yürütülmesini koordine eder, sonuçlarını ölçer ve raporlar. Bu amaçla dönem bazlı iletişim stratejisi ve eylem planı hazırlar. Tüketici ve çalışan memnuniyetini düzenli olarak ölçmeye yönelik faaliyetlerde şirketler arası eşgüdüm sağlar.

III. ARGE VE TEKNOLOJİ ÇALIŞMA GRUBU (ÇG3-ARGE)

Ülkemiz elektrik dağıtım sistemi altyapısının teknolojik gelişiminin hızlandırılması, sistemin daha verimli işletilmesine yönelik yeni teknoloji geliştirilmesi, bilgi üretilmesi, bu çözümlerde yerlilik oranının yükseltilmesi, teknolojik uygulamalar neticesinde hizmet kalitesinin artırılması, kayıpların ve maliyetlerinin düşürülmesi hedefiyle ARGE projeleri geliştirilmesi ve bilgi paylaşılması süreçlerine etkin katkı sağlar. Bu amaçla ulusal ve uluslararası finansal destek programlarıyla irtibat kurar, buralara proje başvurusu yapılması süreçlerini koordine eder.

IV. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÇALIŞMA GRUBU (ÇG4-İSG)

Dağıtım faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliği koşullarını uluslararası standartların üstüne çıkarmayı hedefler. İlgili mevzuatın güncellenmesine, sektörde meslek hastalıkları ve iş kazalarının ortadan kaldırılmasına yönelik faaliyetleri koordine eder. Bilgi ve deneyimlerin paylaşılması ile veri oluşturulmasını temin eder.

V. DENETİM ÇALIŞMA GRUBU (ÇG5-DNTM)

Gerek 6446 sayılı yasa kapsamında dağıtım şirketlerinin faaliyetlerinin Bakanlık tarafından, gerek genel aydınlatma kapsamında TEDAŞ tarafından gerekse diğer mevzuatlar kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarının inceleme ve denetimlerine yönelik mevzuat çalışmalarına görüş hazırlar, denetim süreçlerinin hızlı ve etkin işlemesine yönelik bilgi paylaşımı sağlar.

VI. SİBER GÜVENLİK ÇALIŞMA GRUBU (ÇG6-SG)

Kritik altyapılardan olan elektrik dağıtım şebekesinin endüstriyel ve IT sistemlerinin siber saldırılara karşı gerekli güvenilirliğinin sağlanmasına yönelik kamu düzenlemelerine katkı ve katılım sağlar. Bu amaçla Kurumsal SOME’lerin şirket organizasyonu içerisindeki yerini, kapasite planlamasını, personelin niteliklerini (eğitim düzeyi ve tecrübe), alması gereken eğitimleri, bu personelin siber olay öncesi, esnası ve sonrasında yapması gereken çalışmaları, kurum içi/kurum dışı paydaşlarla iletişim esaslarını ilgili kamu kurumları ve mevzuat rehberliğinde oluşturur.

VII. YATIRIM VE TEKNİK ÖZELLİKLER ÇALIŞMA GRUBU (ÇG7-YTRM)

Dağıtım şirketlerinin yatırımlar başlığındaki tüm süreçlerine etkin katkı sağlar. Bu kapsamda mevzuat değişiklikleri önermek, sahada karşılaşılan sorunlar için çözüm önerilerini geliştirmek, deneyim paylaşmak süreçlerini koordine eder. Yeni teknolojik gelişmeleri dikkate alarak malzeme ve sistemlerin Teknik özelliklerinin belirlenmesi ile bu bağlamda asgari kriterleri ve/veya teknik şartnamelerin hazırlanarak ilgili tüm kurumlar ile koordine edilmesini sağlar.

VIII. VERİ VE İSTATİSTİK ÇALIŞMA GRUBU (ÇG8-VERİ)

Elektrik dağıtım sektörüne yönelik veri havuzunun oluşturulmasını, verilerin analizini, istatistiklerin hazırlanmasını ve –“bilmesi gereken” prensibi çerçevesinde- kamuoyu, kamu ve şirketlerimiz ile paylaşılmasını temin eder. Bu kapsamda sektörümüzle ilgili veri toplayan ve/veya istatistik hazırlayan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgilerin şirketlerimiz ile paylaşılmasını da koordine eder.

IX. HUKUK VE REGÜLASYON ÇALIŞMA GRUBU (ÇG9-HKK)

Şirketlerimizin devam eden hukuki süreçlerinde eşgüdüm ve bilgi paylaşımını sağlamak, mevzuat çalışmalarına destek olmak, başta EPDK olmak üzere düzenleyici ve denetleyici kurumların şirketlerimizi ilgilendiren düzenlemeleri ile ilgili olarak şirket çalışanlarının uymaları gereken kurallara ilişkin ortak dokümanların ve eğitim programlarının oluşturulması amaçlanmıştır.

X. TARİFE ÇALIŞMA GRUBU (ÇG10-TARİFE)

Dördüncü Uygulama Dönemi öncelikli olmak üzere dağıtım faaliyet gelir gereksinimi belirlenmesine yönelik tüm faaliyetler ve önerilerin eşgüdümlü oluşturulmasını ve EPDK başta olmak üzere ilgili kamu paydaşları ile koordinasyonunu sağlar.

XI. SAYAÇ ÇALIŞMA GRUBU (ÇG11-SYÇ)

Kullanıcı sorumluluğunda olan sayaçların yasa değişikliği ile temin, tesis ve işletme sorumluluğunun dağıtım şirketlerine verilmesiyle birlikte dağıtım şirketlerince birim fiyatlı olarak temin ve tesis edilen sayaçların, asgari teknik özelliklerinin tanımlanmasıyla türüne göre baz sayaçların tanımlanması, tanımı yapılan baz sayaçlar için birim bedellerin tespiti çalışmalarında bulunmak üzere çalışma grubu oluşturulması hedeflenmiştir.

XII. ÇAĞRI MERKEZİ ÇALIŞMA GRUBU (ÇG12-ÇAĞMER)

Dağıtım şirketlerinin tüketici hizmetleri merkezleri bünyesinde, tüketicilere yönelik yirmi dört saat kesintisiz hizmet verecek şekilde kurulan çağrı merkezlerinin “Çağrı Merkezi Hizmet Kalitesi Standartlarına İlişkin Usul ve Esaslarda” belirlenen performans göstergelerinin üzerinde bir performansla işletilmesini teminen, yapılması gereken iş ve işlemlere ilişkin yurt içi ve yurt dışı benzer veya diğer sektör çağrı merkezlerinin performanslarının incelenmesi, bilgi ve deneyim paylaşılması amacıyla oluşturulmuştur.

XIII. İNSAN KAYNAKLARI ÇALIŞMA GRUBU (ÇG13-İK)

Elektrik dağıtım sektöründeki mevcut insan kaynağının iyileştirilmesi, potansiyel insan kaynağının sektörün ihtiyaçlarına uygun nitelikte hazırlanması için önerilerin oluşturulması başta olmak üzere, mesleki yeterlilik personel belgelendirme sınavlarına saha çalışanlarının hazırlanması MYK Belgeli personel istihdam edilmesinin teşviklerinin paylaşılması, sektörümüzle ilgili tüm mesleki eğitimlerin standardizasyonunun ve koordinasyonunun sağlanması (MEB, TEDAŞ, ELDER vb), EKAT eğitiminin ihtiyaca uygun revizyonu hakkında fikirlerin geliştirilmesi, insan kaynağının geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik her türlü Çalıştay ve benzeri etkinliklerin planlaması ve gerçekleştirilmesi, çalışan memnuniyetinin en üst düzeye yükseltilmesi için yapılacak uygulamaların geliştirilmesi, kadın istihdamının artırılması, çalışan çocuklarının başarılarının izlenmesi ve desteklenmesi için proje geliştirilmesi amacıyla çalışma grubu oluşturulmuştur. Tüm bu amaçlar doğrultusunda Teknik Eğitim ve Kalite Yönetim Tesilcileri alt çalışma grupları da oluşturulmuştur.

XIV. BLOKZİNCİR ÇALIŞMA GRUBU (ÇG14-BLOKZİNCİR)

ELDER içerisinde diğer çalışma grupları ile ortak çalışmalar yürütür ve blokzincir teknolojisinin elektrik dağıtım sektöründe uygulanabileceği alanları ve projeleri hazırlar. Blokzincir Teknolojisinin uluslararası uygulama trendlerini fırsatlar ve riskler açısından inceler ve analiz eder. Türkiye’de ve Dünya’da blokzincir üzerine çalışan kurumlarla iletişim sağlar, ortak çalışmalarla ilgili raporları düzenler ve kamu ile paylaşır. Dağıtım şirketlerinin onay süreçlerini hızlandırmak ve güç sistemlerinde enerji kalitesini arttırmak için önerilen platformlarda blokzincir teknolojisinin özelliklerini araştırır ve araştırma raporlarını kamu ve kamuoyu ile paylaşır. Blokzincir Teknolojisi üzerine çalışan tüm enerji piyasası paydaşları ile ortak bir forum oluşturur ve çalıştay düzenler.