Elder

Uluslararası Fonlu Projeler

Elektrik Sektöründe SF6 Kullanımı ile İklim Projesi


Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Avrupa Birliği Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) destekleriyle, Elektrik Sektöründe SF6 Gazı Kullanımı ile İklim Projesi hayata geçirilmiştir. Proje kapsamında sera gazları içerisinde bulunan ve doğaya salındığında iklim değişikliğine neden olan F- Gazlarına ilişkin yeni mevzuata uygun çalışmalar yürütülmüştür.

Elektrik sektöründe kullanılan SF6 gazının taşınması, izlenmesi ve geri dönüşümünün standartlaştırılması sağlanarak, bu kapsamda, elektrik enerjisi endüstrisinde SF6 gazı kullanan kişilere, ilgili Sivil toplum kuruluşlarına (STK) ve STK üyelerine kamuoyunda farkındalığın oluşturulabilmesi hedefiyle, Avrupa Birliği standartlarına uygun eğitim desteği sağlanmıştır.

Proje kapsamında, Türkiye ile AB arasındaki müzakere süreçlerine destek olmak amacıyla SF-6 gazının işlenmesi, izlenmesi yapılarak dönüşüm süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla taslak uygulama raporu hazırlanmıştır. Rapor, ilgili kurumlara sunularak sera gazı statüsünde bulunan F-Gazları Tüzüğü ve SF6 gazının uygulanması ile ilgili yerel ve ulusal politika yapıcılılarla toplantılar gerçekleştirilmiştir.

SF6 Gazı Nedir?


SF6 gazı (Kükürt Hekzaflorür) yüksek dielektrik dayanımı olan renksiz, kokusuz ve yanmaz bir sera gazıdır. Elektriksel ve kimyasal kararlılığı yüksek olan SF6 gazı, ısı emilimi ve ark söndürme performansı nedeniyle günümüzde başta elektrik sektörü olmak üzere birçok alanda kullanılmaktadır.Türkiye Elektrik Dağıtım Sektöründe Meydana Gelen Ölümlü ve Major Kazaların Kök Neden Analizi Projesi


Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER), "Sıfır İş Kazası Vizyonu" ile uzun yıllardan bu yana iş sağlığı ve güvenliği alanında sektör özelinde çalışmalar yürütmektedir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’nun "Hedef Sıfır Kaza" çağrısı üzerine, iş sağlığı ve güvenliği kültürünü geliştirmek, farkındalığı ve bilinci artırmak amacıyla “Türkiye Elektrik Dağıtım Sektöründe Meydana Gelen Ölümlü ve Major Kazaların Kök Neden Analizi Projesi” teklifi Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) tarafından hazırlanmış, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) desteği ile çalışmalarına başlamıştır.

Elektrik dağıtım sektöründe, konusu itibari ile ilk defa gerçekleştirilen öncü bir projedir. Proje, iş sağlığı ve güvenliği yönünden sektörel bir analiz çalışmasını hayata geçirmiştir. Söz konusu çalışma ile Türkiye’de Elektrik Dağıtım Sektöründe faaliyet gösteren şirketlerde meydana gelen ciddi yaralanma ve can kaybıyla sonuçlanan iş kazalarının kök nedenleri incelemesi yapılmış ve sektördeki iş kazalarının önlenmesi için çözüm önerileri sunulmuştur.

Proje kapsamında, elektrik dağıtım sektöründe iş sağlığı ve güvenliği kültürünün pekiştirilmesi ve iş kazalarının minimize edilmesi için yapılan kök neden analizleriyle geliştirme alanları belirlenmiş ve alınması gereken aksiyonları ortaya koyulmuştur.SmarterEMC2


Dünyanın en büyük ve Avrupa’nın en zengin Ar-Ge programı olarak kabul edilen Horizon 2020 (Ufuk 2020) kapsamında yürütülen SmarterEMC2 projesi, 2015 yılı Ocak ayında proje ortakları ile Atina’da gerçekleştirilen toplantı ile başlatılmıştır. Proje ortakları arasında, dağıtım şirketleri, üniversiteler, cep telefonu operatörler ve teknoloji şirketleri bulunmaktadır.

Projenin ana hedefi, bilişim ve iletişim teknolojilerini mevcut elektrik sistemine entegre ederek bu alanda çığır açan bir buluşa imza atmaktır. Akıllı şebekenin özellikle fayda sağladığı konular ve proje hedefleri arasında, akıllı şebeke uygulamalarının artırılması ile birlikte elektrik sistemine, tüketicinin daha aktif katılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının sistemine entegrasyonu bulunmaktadır.

http://www.smarteremc2.eu/PEAKapp


Dünyanın en büyük ve Avrupa’nın en zengin Ar-Ge programı olarak kabul edilen Horizon 2020 (Ufuk 2020) destekli PEAKapp projesi, enerji altyapısının daha iyi kullanılmasını sağlamak, akıllı ev teknolojilerinin etkinliğini artırmak, insanları enerji verimliliğine teşvik etmek, özellikle yüksek tüketim zamanında tarife temelli tüketimin azaltılmasına tüketicileri teşvik etmektedir.

Proje, sunduğu teknolojiler ile evdeki müşterilerin temiz ve düşük maliyetli elektrik tüketimini artırmaya olanak sağlamayı, onları sosyal ağlara bağlamayı, PEAKapp çözümünün içinde sunduğu oyunlar ile onları motive etmeyi ve akıllı ev yönetim sistemi teknolojilerinin fonksiyonelliklerini PEAKapp çözümü ile entegre ederek sağlanan faydayı artırmayı hedeflemiştir.

http://www.peakapp.eu/Elektriği Dağıtan Mesleklerin Belgelendirilmesi Projesi (VOC-TEST)


ELDER tarafında yürütülen “Elektriği Dağıtan Mesleklerin Belgelendirilmesi Projesi”, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) çerçevesinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi tarafından yürütülen ve Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun operasyon faydalanıcısı olduğu, “VOC-TEST MERKEZLERİ II. Hibe Programı” kapsamında hazırlanan 6 mesleğin ulusal yeterliliğini kapsamaktadır.

Avrupa Yeterlikler Çerçevesi doğrultusunda, uygun bir değerlendirme, ölçme ve belgelendirme sistemi oluşturarak etkin ve sürdürülebilir bir Ulusal Yeterlilik Sistemi (UYS) kurmak ve işletebilmek üzere, elektrik dağıtım sektöründe çok tehlikeli işler kapsamındaki mesleklerin ulusal meslek standartlarını (UMS) ve ulusal yeterliliklerinin (UY) geliştirilmesi, sınav ve belgelendirme merkezi kurulması ve işletmesini içermektedir.ELDER’in Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi ve Elektrik Dağıtım Sektöründe Kamu-STK Diyaloğunun İyileştirilmesi


Proje kapsamında elektrik dağıtım sektöründe yüksek gerilim hatlarında çalışanlar için önemli bir eksiklik olan İSG yönetmeliğine yönelik çalışmalar hedeflenmektedir. Bu hazırlık aşamasında ELDER, ilgili kamu kurumları ile fikir alışverişinde bulunmak için protokol ziyaretleri gerçekleştirecek ve yönetmelik taslağının geliştirilmesi için ilgili komisyon ve müdürlüklere sunum yapacaktır. Böylelikle önemli bir İSG mevzuatı sivil toplumun katkısıyla şekillenecektir. Bu teklif çağrısının küresel hedefine uygun olarak, projenin politika ve karar alma süreçlerine daha aktif demokratik katılım yoluyla, sivil toplumun gelişimi desteklenecektir. Proje, kapsamında ELDER bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının daha verimli hale getirilmesi, insan kaynakları yönetiminin yeniden tasarlanması, kurumda kalite yönetim sisteminin kurulması, hizmet içi eğitimler ve yurt dışı çalışma ziyaretleri ile ELDER'in kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi hedeflenmekte olup daha iyi hizmet verebilmek için ELDER'in kurumsal işleyişi yeniden gözden geçirilecek ve yapılandırılacaktır.