Elder

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni
Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) olarak, Derneğimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.
1. VERİ SORUMLUSU ve TANIMLAR
Derneğimiz, 6698 sayılı Kanun uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla ile yükümlü kılınmış olup, Derneğimize aşağıdaki iletişim araçları ulaşmanız mümkündür.
Veri SorumlusuELDER - Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği
AdresMustafa Kemal Mah. Eskişehir Yolu 9. km No: 266 Tepe Prime A Blok 3. Kat, No: 37-38 Ankara
Telefon+90 312 285 11 35 - 36
Fax:+90 312 285 11 26
E-Mail:kvkbasvuru@elder.org.tr
TANIMLARAÇIKLAMALAR
Açık RızaBelirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade eder.
Çerez (Cookie)Kullanıcıların bilgisayarlarına yahut mobil cihazlarına kaydedilen ve ziyaret ettikleri web sayfalarındaki tercihleri ve diğer bilgileri depolamaya yardımcı olan küçük dosyalardır.
Kayıt OrtamıTamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.
Kişisel VeriKimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Kişisel Verilerin İşlenmesiKişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
Kişisel Verilerin Anonim Hale GetirilmesiKişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.
Kişisel Verilerin SilinmesiKişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi. *Bkz: İlgili Kullanıcı Tanımı
Kişisel Verilerin Yok EdilmesiKişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.
İmhaKişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.
KurulKişisel Verileri Koruma Kurulu.
Özel Nitelikli Kişisel VeriKişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler.
Veri İşleyenVeri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kiş
İlgili KişiKişisel verisi işlenen gerçek kişi.
Veri SorumlusuKişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi
Kanun6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
Kimlik VerileriGerçek kişilerin kimlik bilgilerine ilişkin kişisel verileri bu kategori altında değerlendirilecektir. (ad soyad, anne - baba adı, anne kızlık soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, nüfus cüzdanı seri sıra no, tc kimlik no)
İletişim VerileriKişilerle iletişim amacıyla kullanılabilecek her türlü kişisel veri bu kategori altında değerlendirilecektir. (adres no, e-posta adresi, iletişim adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), telefon no)
Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin VerilerKişilerin eğitim ve çalışma hayatlarına ilişkin her türlü veriye bu kategori altında yer verilecektir. (Eğitim- Diploma- Sertifika, Transkript, Meslek İçi Eğitim Bilgileri)
Finansal VerilerKişilerin hesap, banka, fatura bilgileri
Etkinlik VerileriOrganizasyon ve etkinliklerle yapılan kayıtlar ile güvelik amacı ile tutulan görsel/işitsel kayıtlar
ELDER MYM İşlem VerileriELDER MYM kayıt ve sınav yönetimi için gerekli olan kimlik, iletişim ve öğrenim verileri ile birlikte iş deneyim verileri.
3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
 • Dernek Tüzüğü ve Mevzuattan Kaynaklı İşlemler,
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Katılımcı ve Davetli Listelerinin Hazırlanması, Organizasyonun Yapılması
 • Konferans, Organizasyon Ödemelerinin İfası,
 • ELDER MYM Başvurularının Alınması ve İşlemlerinin İfası,
 •  Toplantı Raporlarının Oluşturulması, Toplantı Tutanaklarının Hazırlanması ve Katılımcılarla Paylaşılması,
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi,
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Mevzuat Oluşturma Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Ar-Ge Projeleri Koordinasyon Süreçlerinin Yürütülmesi,
4. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI
Kişisel verileriniz; Kanun’un kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 3’üncü maddesinde yer alan amaçlarla; kanunen yetkili kamu resmi kurum ve kuruluşları, kolluk kuvvetleri, mahkemeler ve icra müdürlükleri, ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişiler, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkilileri, iş ortakları, bankalar, Derneğimiz üyeleri, tedarikçiler ve destek hizmeti sağlayıcılar ile paylaşılabilecektir.
5. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ
ELDER, kişisel verilerinizi Derneğimizle iletişime geçmeniz ve/veya hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, işbirliği yaptığımız veya sözleşme ilişkimizin bulunduğu çözüm ortakları, dâhil olmak üzere üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla telefon, internet, mobil uygulamalar, sosyal medya ve diğer kamuya açık mecralar veya düzenlenen eğitimler, organizasyonlar ve benzeri etkinlikler aracılığıyla yukarıda yer verilen amaç ve hizmetlerin Kanun’un 5, 6 ve 8’inci madde hükümlerinde öngörülen çerçevede verilebilmesi amacı ile toplanmaktadır.
6. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
Kanun’un 11’inci maddesi kapsamında kişisel verilerinize ilişkin aşağıda sıralanan haklara sahipsiniz.
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 •  Kişisel verilerin, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 •  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 •  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
7. HAKLARIN KULLANIMI İÇİN İZLENECEK YÖNTEM
ELDER, her ilgili kişinin Kanun’un ilgili kişilere tanıdığı hakların rahatça kullanabilmesi konusunda mevzuatın gerekliliklerine uygun olarak gerekli idari ve teknik önemleri almaktadır. İlgili kişiler, yukarıda sayılan haklarını www.elder.org.tr adresinde yayınlanan veya ELDER Genel Merkezi’nden temin edebilecekleri “ ELDER Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formu”nu doldurarak aşağıdaki yöntemlerle [Elder]’e iletebilirler.
Form eksiksiz bir şekilde doldurularak;
 • ELDER Genel Merkezi’ne elden teslim edilebilir,
 • İadeli taahhütlü posta veya noter kanalıyla ELDER Genel Merkez adresine gönderilebilir,
 • Güvenli elektronik imzayla imzalayarak kvkbasvuru@elder.org.tr adresine e-posta ile iletilebilir,
 • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabından elder@hs03.kep.tr adresine KEP ile iletilebilir.
 •  İlgili kişi tarafından ELDER’e daha önce bildirilen ve ELDER sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle e-postalanabilir,
ELDER, ilgili kişinin, yukarıda sıralanan haklarına ilişkin yazılı olarak veya Kurul tarafından belirlenecek diğer yöntemlerle iletecekleri taleplerini, iletim tarihinden sonra en kısa sürede ve en geç otuz günde sonuçlandıracaktır.
Kurul tarafından yayınlanan tarifeler çerçevesinde veri sahiplerinin başvuruları ücretlendirilebilecektir. Adı geçen Tebliğ’in 7. maddesi gereğince, ilgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın; CD, flaş bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.
İlgili kişinin başvurularının reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde ilgili kişi cevabı öğrendiği tarihten itibaren 60 gün içinde Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’na Kanun’un 14’üncü maddesi uyarınca şikâyette bulunabilir.