Elder

Komisyonlar

TARİFE KOMİSYONU

Uygulama Dönemleri öncelikli olmak üzere dağıtım faaliyet gelir gereksinimi belirlenmesine yönelik tüm faaliyetler ve önerilerin eşgüdümlü oluşturulmasını ve EPDK başta olmak üzere ilgili kamu paydaşları ile koordinasyonunu sağlar.


YATIRIM KOMİSYONU

Dağıtım şirketlerinin yatırımlar başlığındaki tüm süreçlerine etkin katkı sağlar. Bu kapsamda mevzuat değişiklikleri önermek, sahada karşılaşılan sorunlar için çözüm önerilerini geliştirmek, deneyim paylaşmak süreçlerini koordine eder. Yeni teknolojik gelişmeleri dikkate alarak malzeme ve sistemlerin teknik özelliklerinin belirlenmesi ile bu bağlamda asgari kriterleri ve/veya teknik şart- namelerin hazırlanarak ilgili tüm kurumlar ile koordine edilmesini sağlar.


AR-GE PROJELERİ ve TEKNOLOJİ KOMİSYONU

Elektrik dağıtım sistemi altyapısının teknolojik gelişiminin hızlandırılması, sistemin daha verimli işletilmesine yönelik yeni teknoloji geliştirilmesi, bilgi üretilmesi, bu çözümlerde yerlilik oranının yükseltilmesi, teknolojik uygulamalar neticesinde hizmet kalitesinin artırılması, kayıpların ve maliyetlerinin düşürülmesi hedefiyle Ar-Ge projeleri geliştirilmesi ve bilgi paylaşılması süreçlerine etkin katkı sağlar. Bu amaçla ulusal ve uluslararası finansal destek programlarıyla irtibat kurar, buralara proje başvurusu aşamasından tamamlanması ve nihayetinde yaygınlaştırılması süreçlerini koordine eder.


DİJİTAL DÖNÜŞÜM ve SİBER GÜVENLİK KOMİSYONU

Elektrik dağıtım sistemi ve süreçleri üzerindeki dijital dönüşümün etkilerini analiz eder. Sektörün dijital olgunluk seviyesini yakından takip ederek gerekli yönlendirmeleri yapar. Dijital dönüşüme ilişkin üst politika belgelerine uyumun sağlanmasında karşılaşılan güçlükleri değerlendirir ve alternatif çözüm önerileri geliştirir. Bu alandaki uluslararası gelişmeleri değerlendirir. Bu çerçevede, bilgi ve deneyim paylaşımıyla hedeflerle uyumlu ve sonuç odaklı yaklaşımlarla sektörel yol haritalarının hazırlanmasına katkı sağlar. Dijitalleşmeden kaynaklanabilecek siber saldırılara karşı geliştirilen politika ve mevzuatın uygulanmasında yaşanan sorunları gözden geçirir ve politika ile mevzuatın geliştirilmesine katkıda bulunur.


İŞLETME BAKIM KOMİSYONU

Elektrik dağıtım şebekelerinde işletme, bakım ve onarım konuları ile malzeme şartnameleri ve operasyonel konularda optimal ölçülerde değerler yaratır ve bu değerler doğrultusunda ortak kararlar alınarak uygulama birlikteliği sağlanmasına yönelik çalışmalar yapar. Şebeke işletme, bakım, onarım süreçlerinde bilgi ve deneyim paylaşımı yoluyla dağıtım hizmetinin sürekliliğinin ve kalitesinin artırılmasına ilişkin öneriler geliştirir. 


ÇEVRE ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİSYONU

Çevre mevzuatı ve standartlarının dağıtım sektörü üzerindeki etkilerinin analiz edilerek, dağıtım şirketlerinin mevzuat ve standartlara uyumunun artırılması amacıyla uygulama deneyimlerinin paylaşılması ve iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması için çalışır. Enerji verimliliği stratejileri ve eylem planları kapsamında dağıtım sistemini ilgilendiren eylemlerin uygulanmasını değerlendirir ve öneriler geliştirir. Şebeke varlıklarının çevresel etkilerinin azaltılması amacıyla, uluslararası gelişmeleri de takip ederek iyileştirme ve farkındalık yaratılması faaliyetlerini yürütür.


HUKUK ve REGÜLASYON KOMİSYONU

Dağıtım şirketlerinin devam eden hukuki süreçlerinde eşgüdüm ve bilgi paylaşımının sağlanması, mevzuat hazırlama ve geliştirme çalışmalarına destek olunması ile mevzuatın etkilerinin analiz edilmesi ve mevzuata uyum konusunda rehber belgeler hazırlanması çalışmalarını yürütür. Elder tarafından sektör adına açılmasına karar verilen davalar için ortak gerekçe ve savunma hazırlanmasına katkı sağlar. 


İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM KOMİSYONU

Mevcut insan kaynağının iyileştirilmesi, potansiyel insan kaynağının sektörün ihtiyaçlarına uygun nitelikte hazırlanması için önerilerin oluşturulması başta olmak üzere, mesleki yeterliliklerin artırılmasına yönelik çalışmalar yapar. MYK Belgeli personel istihdam edilmesinin artırılması bakış açısıyla, yürüklükteki mevzuatın ve iş pratiklerinin birlikte değerlendirilmesi suretiyle ilgili paydaşların dikkatine sunulmak üzere öneriler geliştirir. Çalışan memnuniyeti ve sektörde kadın istihdamının artırılmasında iyi uygulama örneklerini tespit eder ve yaygınlaşmasına yönelik öneriler geliştirir. Dağıtım şirketlerinin başta teknik personeli olmak üzere tüm personelinin çalışma alanlarındaki yetkinliklerinin artırılmasına ilişkin ortak eğitim yaklaşımları geliştirir ve programları hazırlar. 


İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KOMİSYONU

Dağıtım faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliği koşullarını uluslararası standartların üstüne çıkarmayı hedefler. İlgili mevzuatın güncellenmesi ve geliştirilmesi süreçlerinde sektör görüşü oluşturur. Sektörde meslek hastalıkları ve iş kazalarının azaltılmasında bilgi ve deneyim paylaşımında bulunur, sektörel istatistikler üretilmesine yönelik çalışmalar yapar.